TRIẾT LÝ KINH DOANH

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn đa lĩnh vực, Hawee kiến tạo những sản phẩm được thế giới tôn trọng. Chúng tôi làm điều đó bằng cả trí tuệ và trái tim người Việt.

SỨ MỆNH

Tạo ra những thành quả bền vững vì một Việt Nam hiện đại, an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính trực: Ở Hawee, chúng tôi thực hành sự chính trực bằng cách rõ ràng trong tư duy, nhất quán từ lời nói đến hành động, minh bạch trong kinh doanh. Con người Hawee luôn can đảm, sẵn sàng đương đầu với thử thách và khiêm nhường trước thành quả.
  • Đổi mới: Sự đổi mới nằm trong suy nghĩ và hành động của mỗi người HAWEE với phương châm không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ tốt hơn.
  • Hiệu quả: Kết quả cuối cùng và lợi ích tổng thể luôn dẫn lối mọi quyết định,mọi hành động, mọi chính sách của Hawee.